© 2014.  RAMTECH  Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Ramtech d.o.o.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA

EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ

MINISTARSTVO

PODUZETNIŠTVA

I OBRTA

 • Tvrtka RAMTECH d.o.o.

  Tvrtka Ramtech d.o.o. već se 20-ak godina bavi ispitivanjima, istraživanjem i razvojem u području asfaltne tehnologije i cestograđevnih materijala. Ramtech centralni laboratorij akreditiran je za preko 90 metoda ispitivanja asfalta, bitumena i bitumenskih veziva, kamenih agregata, nevezanih i hidrauličkim vezivom vezanih materijala. Za asfalte, kamene agregate te bitumene i bitumenska veziva tvrtka je ovlaštena provoditi i certifikaciju kontrole tvorničke proizvodnje u tvrtkama koje navedene materijale proizvode.

   

  Ramtech je među prvima u ovom dijelu Europe razvio sustav osiguranja kvalitete pri izradi nosivih slojeva cesta postupkom hladnog in-situ recikliranja kolničke konstrukcije. U težnji da dodatno unaprijedi tehnologiju hladnog in-situ recikliranja kolničkih konstrukcija, tvrtka je 2012. prijavila projekt na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta za dodjelom bespovratnih sredstava iz EU fondova. Projekt je povoljno ocijenjen i Ramtechu je odobrena sredstva potpore za projekt pod nazivom Recycled Roads (Reciklirane ceste). Financiranje je osigurano iz sheme dodjele bespovratnih sredstava „Potpora jačanju konkurentnosti hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva“ koja se sufinancira sredstvima operativnog programa za regionalnu konkurentnost (IPA IIIC).

 • Regionalni razvoj projekta

  Operativni program za regionalnu konkurentnost potkomponenta je IPA III komponente "Regionalni razvoj", za čiju realizaciju se sredstva dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.Ukupna vrijednost Recycled Roads (u daljnjem tekstu RR) projekta iznosi 275.496,04 EUR od čega 161.999,94 EUR osigurava Europska Unija, 28.588,22 EUR Ministarstvo poduzetništva i obrta RH, dok ostatak financira tvrtka Ramtech iz vlastitih sredstava.

   

  Rezultati RR projekta će bitno doprinijeti tehnologiji hladnog recikliranja kolnika cesta koja se sve više koristi prilikom rekonstrukcija oštećenih prometnica. Hladno recikliranje kolnika je zapravo ponovna upotreba materijala iz oštećenih slojeva kolničke konstrukcije za izradu novih nosivih slojeva ćime se ostvaruju slijedeće prednosti i koristi:

  – ne vade se dodatne prirodne mineralne sirovine

  – bitno je manji utrošak energije i emisija štetnih plinova

  – materijal iz oštećenih slojeva ne deponira se na odlagališta

  – vrijeme izvođenja radova znatno je kraće.

 • Recikliranje

  Za cijenu i kvalitetu reciklirane mješavine ključan je udio veziva. Zbog toga se prije projektiranja sastava mješavine za hladno recikliranje kolnika uzorkuju postojeći (oštećeni) slojevi kolnika te se nizom laboratorijskih ispitivanja određuje njihov sastav i svojstva. Nakon toga se iz uzorkovanog materijala u laboratoriju pripremaju mješavine za hladno recikliranje s različitim udjelima veziva. Na tim uzorcima se zatim ispituje indirektna vlačna čvrstoća te se na temelju dobivenih rezultata definira sastav hladno reciklirane mješavine koji se mora ugrađivati na određenoj cesti (projekt sastava).

   

  Opisani postupak je do sada bio standardan prilikom projektiranja sastava hladno recikliranih mješavina i tek su novija istraživanja počela ukazivati na činjenicu da je udio veziva bolje određivati preko ispitivanja troosne tlačne čvrstoće. Međutim, za određivanje troosne tlačne čvrstoće na ovakvom tipu materijala postojeći uređaji za ispitivanje su nepogodni jer su namijenjeni za ispitivanje tla te nevezanih i čvrstih stijena. Zbog toga je u suradnji s prof. Kimom Jenkinsom, Pr.Eng.PhD i Daveom Collingsom, Pr.Eng iz Južnoafričke Republike razvijena ideja o novom tipu uređaja za troosno ispitivanje.

 • Projekti i tehnologija

  U sklopu projekta razradit će se nova metoda projektiranja sastava mješavine za hladno recikliranje, razvit će se novi tip uređaja za ispitivanje i opremit će se mobilni laboratorij za sva ispitivanja potrebna prilikom izvođenja radova hladnog recikliranja kolnika.

   

  Tehnologija hladnog recikliranja prisutna je u svijetu 15-ak godina i još se razvija. U R. Hrvatskoj sve više se primjenjuje posljednjih 5-6 godina ali s naznakama od strane najvećih investitora (Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Županijske uprave za ceste) da će biti još intenzivnije promovirana i zahtijevana. Zbog toga je u interesu građevinskih tvrtki koje se bave cestogradnjom, ali i navedenih investitora odnosno tvrtki koje upravljaju prometnicama, da se tehnologija hladnog recikliranja razvija i poboljšava, osobito u segmentu kontrole i osiguranja kvalitete.

 • Razvoj i izrada

  Razvoj i izrada novog, unaprijeđenog uređaja za ispitivanje troosne tlačne čvrstoće koji će biti namijenjen baš za ispitivanje hladno recikliranih mješavina, prva je faza RR projekta. Nakon što se razvije novi uređaj i potvrdi nova metoda projektiranja sastava hladno recikliranih mješavina, pristupit će se opremanju kontejnerskog laboratorija koji će biti smješten na kamionsku prikolicu i opremljen vlastitim agregatom, spremnikom za vodu i sanitarnim čvorom kako bi bio potpuno autonoman. Opisano predstavlja drugu fazu projekt dok će se treća faza sastojati od probnog rada mobilnog laboratorija prilikom izvedbe nekog od projekata rekonstrukcije prometnica metodom hladnog recikliranja. Na taj način omogućit će se kontinuirano praćenje sastava i svojstava hladno reciklirane mješavine tijekom ugradnje te pravovremeno podešavanje parametara proizvodnje na temelju dobivenih rezultata, odnosno ugradnja uz kontrolu i osiguranje kvalitete reciklirane mješavine.

   

 • Metode projektiranja

  Nakon uvođenja u praksu nove metode projektiranja sastava mješavine za hladno recikliranje, razvoja novog tipa uređaja za ispitivanje i opremanja mobilnog laboratorija, tvrtka Ramtech će ostvariti:

  – POVEĆANJE STRUČNOG I TEHNIČKOG NIVOA SVOJIH USLUGA

  – POVEĆANU OPERATIVNOST I MOBILNOST PRIMJENOM POKRETNOG

     LABORATORIJA

  – ZAUZIMANJE VODEĆE POZICIJE U QC/QA AKTIVNOSTIMA U SKLOPU

     PROJEKATA OBNOVE CESTA TEHNOLOGIJOM HLADNOG RECIKLIRANJA.

CSS3 animation

ISPITIVANJE, ISTRAŽIVANJE I KONZALTING IZ PODRUČJA ASFALTNE TEHNOLOGIJE

Natjecaj Ramtech final 2. poziv